သက်ကြီးရွယ်အိုစောက်ရှောက်ရေးအထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနှင့်ပတ်သက်သောကြောင်းအရာကိုသတင်းစာတွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။

家族のために日本で介護ヘルパーとして、働くために、一生懸命に勉強している。現在の現地での収入は、月額1万600円のあるイバイト。

၂၀၂၀/၆/၂၈