ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ

Gakubun Cooperative ရုံးချုပ်သည် ဥပဒေစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းကိုလိုက်နာ၍လုပ်ဆောင်ပေးနေသည်ဖြစ်သောကြောင့် လူကြီးမင်းတို့အရေးကြီးသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကောင်းစွာကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။

ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်း

ကျွနု်ပ်တို့သည်အောက်ပါကိစ္ဓမျာဆောင်ရွက်ရာတွင်လိုအပ်သောအချက်အလက်များစုဆောင်းပေးခြင်း

  • ဆက်သွယ်ရန်
  • ဝန်ဆောင်မူလျှောက်ထားနှိင်ရန်

ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသုံးပြုရခြင်းရည်ရွယ်ချက်

ကျွနု်ပ်တို့သည်အောင်ပါရည်ရွယ်ချက်များဖြင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်များကိုတောင်းခံရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

  • လူကြီးမင်းတို့ထံသို့ဆက်သွယ်ရန်
  • မေးမြန်းချက်များအာဖြေကြားပေးရန်
  • လိုအပ်သည်များကိုဝန်ဆောင်မူပေးနိုင်ရန်

ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသက်ဆိုင်သောဌာနသို့ပေးပို့ခြင်း

လူကြီးမင်းတို့ဆီမှပေးပို့လာသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအာသက်ဆိုင်သော၎ာနသို့ပေးပို့ရာတွင်သေချာစွာစီစစ်ပေးပို့ခြင်း

  • သက်ဆိုင်ရာရုံးများမှတောင်းခံခြင်းများ
  • ဥပဒေအကြောင်းအရာအရတောင်းခံခြင်းများ

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များထုတ်ဖော်ပြင်ဆင်ပေးခြင်း

ဝန်ဆောင်မူပေးရာတွင်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအာပြင်ဆင်ခြင်း၊ဖျက်သိမ်းခြင်းအတွက်တောင်းဆိုမူများအာဆောင်ရွက်ပေးခြင်း


သတင်းအချက်လက်ကာကွယ်မူနှင့်စုံစမ်းရေး

TEL. 03-3495-0205 FAX. 03-5437-1212
Gakubun Cooperative