ဝန်ဆောင်မူ

「အထူးလုပ်သားအထွေထွေဝန်ဆောင်မူ」

特定技能の格安料金

ဝန်ဆောင်ခ လစဥ်ကြေး ၁ဦးလျှင်၂၀၀၀၀ယန်း


အချိန်ပြည့်ဝန်ဆောင်မူပေးခြင်

特定技能のサービス

အောက်ပါဝန်ဆောင်မူများကိုအချိန်ပြည့်ဝန်ဆောင်ပေးခြင်း
・လူဝင်မူကြီးကြပ်ရေးဌာနသို့ဗီဇာရရှိရန်လျှောက်ထားပေးခြင်း
・လူဝင်မူကြီးကျပ်ရေးဌာနသို့ဗီဇာသက်တမ်းတိုးပေးခြင်'
・၃လ ၁ကြိမ်လူဝင်မူကြီးကြပ်ရေးသို့တင်ပြရန်လိုအပ်သည်များကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

「အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားမိတ်ဆက်ဝန်ဆောင်ခ」

特定技能の紹介料

ကျွမ်းကျင်လုပ်သားမိတ်ဆက်ပေးရာတွင်အောက်ပါအခကြေးငွေအာဝန်ဆောင်ခအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါသည်。

ဝန်ဆောင်ခတစ်ဦးလျှင် ၃၈၀၀၀၀ ယန်း

ဆက်သွယ်ရန်