သတင်းစာတွင်ဖော်ပြထားသောအထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနှင့်ပတ်သက်သော

၂၀၂၀/၆/၂၀