ဆိုဒ်ဖွင့်လှစ်သည်

အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုဝန်ဆောင်မူပေးနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်၍ဆိုဒ်ကိုစတင်ခဲ့ပါသည်။ပိုမိုကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မူများပေးနိုင်ရန်အတွက်လည်းအကြံညဏ်ကောင်းများကိုလက်လိုပါသည်။

၂၀၂၀/၂/၂၂